www.Klasse-A.no Mc trafikkopplæring for hele Norge Email: post@klasse-a.no

 
 
SKOLER
 

Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg Klasse A
Trinn 4, ”Sikkerhetskurs på veg” inneholder 4 timer teori og 4 timer praksis. De teoretiske og praktiske delene skal så langt råd er, innholds- og tidsmessig samordnes slik at de fremstår som en helhet for elevene.

De praktiske øvingene i trinn 4 kan også gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen. Dette betinger at lærer benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr. Elever under 19 år som ønsker å kjøre på egen motorsykkel, må bruke mellomtung motorsykkel som definert i forskrift om førerkort, hvis denne ikke er godkjent som lærevogn.

Lærer kan maksimalt undervise 1 elev om gangen. Lærer kan dog medbringe en ekstra elev som passasjer på sin egen motorsykkel.

Den avsluttende teoridelen gjennomføres som klasseromsundervisning med maksimalt 16 elever. Klasserommet organiseres på en slik måte at det er enkelt og naturlig for elevene å kommunisere med hverandre.

Mål for trinn 4 jf. §§ 9-5 og 9-8
Etter å ha gjennomført trinn 4 skal elevene ha tilegnet seg den kompetanse som er nødvendig
for å kunne kjøre motorsykkel i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Eleven skal

 1. vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og begrunne dette
 2. drøfte og ta stilling til begrepet risiko og hvordan motorsyklister kan påvirke sitt eget risikonivå
 3. drøfte og ta stilling til begrepet kjørestrategi
 4. ved hjelp av kart, rutebeskrivelse og annet, planlegge en sammenhengende kjøretur og vurdere og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
 5. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
 6. oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkes utsatt
 7. anvende en presis kjøreteknikk
 8. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
 9. drøfte begrepet kjøredyktighet, vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter

Tema 4.1 Motorsykkelkjøring, risiko og strategi
(2 timer teori)
Mål nr. 1-4

Eleven skal

 • vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og begrunne dette
 • drøfte og ta stilling til begrepet risiko og hvordan motorsyklister kan påvirke sitt eget risikonivå
 • drøfte og ta stilling til begrepet kjørestrategi
 • ved hjelp av kart, rutebeskrivelse og annet, planlegge en sammenhengende kjøretur og vurdere og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen.

Hovedmomenter
Risikosituasjoner vurderes og drøftes (Video, bilder, skisser, illustrasjoner eller lignende kan benyttes.)
Kjøredyktighet Selvinnsikt og risiko; normer, verdier, ansvar, gruppepress, selvstendighet og egne valg
Kjørestrategi Planlegging av lengre, sammenhengende kjøring med hensyn til

 • kjøreruten
 • forventninger om trafikale-, miljø- og værmessige utfordringer
 • kjøre flere sammen
 • kjørelengde, kjøretid, sted og hyppighet av pauser
 • uthvilt og i god form
 • kontroll av motorsykkelen
 • plassering og sikring av last

Tema 4.2 Kjøring i variert landevegsmiljø
Mål nr. 5-7
Den avsluttende delen skal gjennomføres som en sammenhengende 4 timers
undervisningsenhet. Pauser legges inn etter behov. Kjørerutene skal konstrueres slik at
eleven får erfaring med vekslende vegtyper (riks- fylkes og kommunale veger), vegstandarder
og miljø (tettsted/landeveg). Kjøring på grusveg bør inngå i denne delen.

Eleven skal

 • kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, og beskrive og begrunne sin kjørestrategi
 • oppfatte og vurdere trafikksituasjoner hvor motorsyklister er spesielt ulykkes utsatt
 • anvende en presis kjøreteknikk.

Hovedmomenter

 • Særlige risikoforhold ved inn/utkjøring i kryss med dårlige siktforhold, spesiell utforming eller andre forhold som krever spesielle løsninger og/eller forholdsregler
 • Skilting og oppmerking
 • Kjøring på veg hvor standarden varierer med hensyn til bredde, vegdekke, kurvatur, hellingsforhold, dosering og siktforhold
 • Kjøremåte i forhold til vegens videre forløp, skilting, oppmerking, terrenget og sikten
 • Beskrive forhold i kjøremiljøet som sikt, bebyggelse, skilt, oppmerking eller andre momenter av betydning for kjøringen
 • Beskrive og begrunne kjørestrategi i forkant og etterkant av situasjonen
 • Kjøring i kurver, presis kjøreteknikk i forhold til sikt, kurveradius, veggrep, miljø og trafikksituasjon

Tema 4.3 Refleksjon, selvinnsikt, erfaringsutveksling og oppsummering
(2 timer teori)
Mål nr. 8-9

Eleven skal

 • reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering
 • drøfte begrepet kjøredyktighet, vurdere egne sterke og svake sider som motorsyklist og velge ut områder med utviklingsmuligheter.

Hovedmomenter

 • Situasjoner, erfaringer og opplevelser
 • Valg og vurderinger i forhold til gitte problemstillinger, herunder valg av motorsykkel
 • Synliggjøre egne holdninger, verdier, normer og vurderinger i klassen slik at de kan bli
 • gjenstand for diskusjon og refleksjon
 • Vurdering av egne sterke og svake sider som trafikant, egne handlings- og vurderingstendenser og mulige konsekvenser av disse i trafikal sammenheng
 • Konklusjoner og veien videre.