www.Klasse-A.no Mc trafikkopplæring for hele Norge Email: post@klasse-a.no

 
 
SKOLER
 

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A

 • Kurset er på 4 timer, hvorav minst 3 timer skal settes av til de praktiske øvingene.
 • Teoridel både i forkant og etterkant av den praktiske delen.
 • Ikke formidling av rene faktakunnskaper.
 • Eleven kan benytte egen motorsykkel. (om eleven er under 19 år og ønsker å benytte egen motorsykkel, må dette være en mellomtung motorsykkel som definert i forskrift om førerkort dersom ikke dette er godkjent som skolemotorsykkel.)
 • Det skal være mulig å koble ut ABS bremser
 • Hver lærer kan undervise inntil 3 elever samtidig under den praktiske delen av kurset.
 • Krav til arbeidsmåter
 • Øvelse 1
  Bremsing i høyre og venstre kurve
 • Øvelse 2
  Bremsing på rett strekning
 • Øvelse 3
  Presisjon ved styring og endring av kurs
 • Øvelse 4
  Kurveteknikk

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A

Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing og styring av motorsykkel bør være etablert før dette kurset. Eleven skal i løpet av kurset videreutvikle disse gjennom ytterligere spesifikk trening. Øvingene i kurset er valgt ut for å videreutvikle motorsykkelførerens kjøretekniske kompetanse og derved redusere ulykkesrisikoen.

Teoridelen gjennomføres både i forkant og i etterkant av den praktiske delen. Hver praksis økt innledes med en teoretisk gjennomgang av hensikt, mål og øvingsmomenter. Teorien som gjennomføres i etterkant av de praktiske øvingene, skal ta utgangspunkt i de praktiske erfaringer den enkelte deltaker har høstet, og refleksjon over egne handlingsvalg og opplevelser. Den skal ikke være en formidling av faktakunnskaper. Teoridelene skal gjennomføres som klasseromsundervisning.

Den praktiske delen skal gjennomføres som en sammenhengende sekvens på minst 3 undervisningstimer på bane eller lukket område.

Eleven kan også benytte egen motorsykkel i denne delen. Elever under 19 år som ønsker å benytte egen motorsykkel, må bruke mellomtung motorsykkel som definert i forskrift om førerkort, hvis denne ikke er godkjent som lærevogn. Dersom det benyttes motorsykkel med ABS-bremser, skal det være mulighet for utkobling av dette systemet. I disse tilfellene kan det likevel være hensiktsmessig at eleven får oppleve forskjellen i å bremse med og uten ABS-bremser på motorsykkelen. Hver lærer kan undervise inntil 3 elever samtidig på dette kurset. Læreplanen angir 4 øvelser med et fastlagt innhold som er obligatoriske (øvelsene 1 – 4) og skal inngå i kurset. Det stilles ikke krav om at gjennomføringen av øvelsene skal skje i kronologisk rekkefølge. Læreren kan ut fra elevens forutsetninger, øvingsområdets utforming og beliggenhet eller andre forhold vurdere en annen rekkefølge. Planen inneholder skisser over øvelsene.

Hovedmål for kurset jf. § 9-7
Eleven skal

 1. utvikle forståelse for en presis kjøreteknikk som basis for all kontroll med motorsykkelen under kjøring
 2. kjenne til de fysiske og psykiske begrensninger hos mennesket som har betydning for motorsykkelførere og kan forklare hvordan føreren kan ta hensyn til dette i praktiske situasjoner
 3. bli bevisst på at motorsykkelkjøring er krevende og at gjentatt øving er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger
 4. videreutvikle sin kjørekompetanse
 5. oppleve sammenhengen mellom godt utviklede ferdigheter og kjøreglede

Teori (Delmål)
Eleven skal
1a) forstå hvordan ulykkes utsatthet som motorsyklist kan begrenses ved hjelp av presis kjøreteknikk
1b) reflektere over hvordan han ved hjelp av presis kjøreteknikk får nødvendig kontroll over motorsykkelen under kjøring
1c) utvikle forståelse for hvordan motorsykkelens konstruksjon, herunder styregeometri, har betydning for kjøreteknikken
1d) kjenne til hvilke forankringspunkter som brukes på motorsykkel og erfare hvordan sittestilling og forankring påvirker førerens kontroll over motorsykkelen
1e) kjenne begrepet instinktive feilhandlinger, gi eksempler på slike og forstå at de kan motvirkes ved hjelp av gjentatte repetisjoner av hensiktsmessige handlingsmønstre

Tema Klargjøring
Hovedmomenter
Mål, øvingstema, læringsmomenter, regler og organisering av praktisk øving Kort repetisjon av grunnleggende fysikk og kjøreteknikk

Tema Oppsummering av erfaringer
Hovedmomenter
Erfaringsutveksling og refleksjon (deltakerstyrt)
Sammenhengen mellom fysikk og kjøreteknikk
Ulykkes utsatthet, instinktive feilhandlinger og behov for mengdetrening
Oppsummering og konklusjoner

Praksis
Delmål
I løpet av kurset skal eleven videreutvikle sin kjørekompetanse ved å:
4a) bremse motorsykkelen effektivt med stabil kurs ved hjelp av god forankring /sitte stilling og blikkbruk
4b) styre motorsykkelen på en presis måte ved hjelp av god forankring, riktig blikkbruk, styrekommando til riktig tid og nødvendig gasskontroll

Øvelse 1 Bremsing på rett strekning
Hovedmomenter
Høyhastighetsbremsing (80 km/t - 0) på rett strekning med angitt bremsestartpunkt
Momenter fra tidligere bremseøvinger videreføres
Bremsingen skal her være tilnærmet optimal ut fra tilgjengelig veggrep

Øvelse 2 Bremsing i høyre- og venstrekurve
Hovedmomenter
Bremsing fra ca. 50 km/t til gangfart (ikke full stans) i høyre- og venstresving med angitt bremsestartpunkt
Bruk av bremser og fordeling av trykk ved bremsing i sving
Styring av motorsykkelen under nedbremsingen

Øvelse 3 Presisjon ved styring og endring av kurs
Øvelsen settes opp ved hjelp av kjegler. Kjeglene settes opp slik at eleven må endre kurs ved hjelp av styreimpuls/kommando til venstre, treffe midt i de to neste portene for deretter å endre kurs til høyre på samme måte. Hastighet ca. 40 km/t.
Hovedmomenter
Forankring, blikkbruk og styrekommando
Presisjon og nøyaktighet må vektlegges

Øvelse 4 Kurveteknikk
Momentene i kurveteknikk kan øves ved hjelp av flere øvelser. I hovedsak skal øvelsen settes opp som en halvsirkel (se skisse) med kurveradius på minst 10 m. og kjegler som er referansepunkter for kurvens inngang, midtpunkt og utgang. Øvelsen kan alternativt øves i en tilsvarende naturlig kurve som på en gokartbane eller lignende, eller settes opp som en hel sirkel med radius på minimum 10 m.
Øvelsen gjennomføres både som høyre- og venstrekurve.
Hovedmomenter
Forankring til motorsykkelen, blikkbruk, svingpunkt, styrekommando og gasskontroll

Øvelse 5 Rundbane
Hovedmomenter
Foregående øvelser organiseres som en rundbane og kjøres sammenhengende, dersom forholdene gjør dette mulig

Øvingsskisser – sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

Øvelse 1 Bremsing på rett strekning

Tilfartstrekning: 200 m, derav min. 100 m rett strekning til avsluttende akselerasjon, bremsing og sikkerhetsmargin.

Høyhastighetsbremsing (80 km/t - 0) på rett strekning med angitt bremsestartpunkt
Momenter fra tidligere bremseøvinger videreføres
Bremsingen skal her være tilnærmet optimal ut fra tilgjengelig veggrep

TIPS!

 • Blikket rettes på et punkt langt fremover forbi bremsepunktet, ikke flytt blikket under oppbremsingen.
 • Forankringen i motorsykkelen er så god at føreren kan sitte med ledige og bøyde armer.
 • Føttene holdes på fotpinnene til etter stans og etter for gaffelens returvandring.
 • Motorsykkelen skal holde en rett kurs under hele oppbremsingen.
 • Optimal brems med forhjulet skal oppnås umiddelbart.
 • Forbremsen er alltid hoved brems og i noen ganger den eneste vi bruker.
 • Eventuell blokkering av forhjul skal justeres umiddelbart uten at for gaffel hever seg, og uten at blokkering gjentar seg.
 • Eventuell blokkering av bakhjul justeres umiddelbart uten gjentatte blokkeringer.

Øvelse 2 Bremsing i høyre- og venstrekurve
Hastighet ca. 50 km/t.
Tilfartsstrekning: ca. 50 m.
Bremsing fra ca. 50 km/t til gangfart (ikke full stans) i høyre- og venstresving med angitt bremsestartpunkt
Bruk av bremser og fordeling av trykk ved bremsing i sving
Styring av motorsykkelen under nedbremsingen

TIPS!

 • Blikket flyttes mot enden av svingen før svingpunktet og hold blikket det der gjennom hele svingen.
 • Forankringen i motorsykkelen skal være så god at føreren kan sitte med avslappede armer.
 • Hold en jevn og stabil bue gjennom hele kurven mot endepunktet.
 • Hold jevn fart frem til bremsepunktet.
 • Bremsingen skal være jevn slik at gangfart oppnås ved angitt punkt.
 • Eleven skal gjennomføre øvelsen med både lavfartsteknikk og høyfartsteknikk

Øvelse 3 Presisjon ved styring og endring av kurs
Hastighet ca. 40 km/t
Tilfartsstrekning: ca. 50 m
Bredde: 2 x 3 m
Avstand mellom porter: 15 m

Øvelsen settes opp ved hjelp av kjegler. Kjeglene settes opp slik at eleven må endre kurs ved hjelp av styreimpuls/kommando til venstre, treffe midt i de to neste portene for deretter å endre kurs til høyre på samme måte. Hastighet ca. 40 km/t.
Hovedmomenter
Forankring, blikkbruk og styrekommando
Presisjon og nøyaktighet må vektlegges

TIPS!

 • Se dit du ønsker å styre mot, se fremover.
 • Sitt godt inntil sykkelen (husk forankringspunktene), ha “avslappede” armer.
 • Sitt forover slik at underarmen er forholdsvis parallell med veien. Når du skal foreta kursendring ved styrekommando (push teknikk) så vil trykket på honken gå forover og ikke nedover. Du får en raskere kursendring og påvirker støtdemperne mindre.
 • Ikke overdriv styrekommandoen. Den skal være bestemt men som tidligere sagt ikke slik at du unødig påvirker støtdempere og fjærer.
 • Utfør kursendringen ved hjelp av styrekommando og gasskontroll.
 • Husk oppretting mellom hver kursendring. Ikke “Banan”.
 • Farten skal være stabil
 • Eleven skal utføre øvelsen med lav og høyfarts teknikk.

Øvelse 4 Kurveteknikk
Kurveradius: min 10 m (indre begrensning)
Avstand mellom kjegler ved hhv inn- og utgang av kurve: 2 m
Momentene i kurveteknikk kan øves ved hjelp av flere øvelser. I hovedsak skal øvelsen settes opp som en halvsirkel (se skisse) med kurveradius på minst 10 m. og kjegler som er referansepunkter for kurvens inngang, midtpunkt og utgang. Øvelsen kan alternativt øves i en tilsvarende naturlig kurve som på en gokartbane eller lignende, eller settes opp som en hel sirkel med radius på minimum 10 m. Ha minst 20 m tilløp.
Øvelsen gjennomføres både som høyre- og venstrekurve.
Hovedmomenter
Forankring til motorsykkelen, blikkbruk, svingpunkt, styrekommando og gasskontroll

TIPS!

 • Blikket flyttes mot enden av kurven før svingpunktet og holdes rolig der gjennom hele kurven.
 • Forankringen i motorsykkelen er så god at føreren kan sitte med ledige og bøyde armer gjennom hele kurven.
 • Kursendringen består av et tydelig og presist svingpunkt.
 • Kursendringen oppnås ved hjelp av styrekommando og gasskontroll.
 • Styrekommando og gasskontroll er optimal når styret kan avlastes helt etter fullført nedleggs fase og holdes avlastet gjennom hele kurven.
 • Farten er stabil eller økende gjennom kurven.
 • Motorsykkelen holder en jevn og stabil bue.
 • Føreren skal kunne kjøre øvelsen med både lav- og høyfartsteknikk.

Øvings område

Trøgstad Motorsenter i Østfold. (Dette gjelder for Østfold)

Her er et eksempel for administrasjon av øvelsene ved Trøgstad.

Man ønsker å kjøre runden med klokken. Det vil si motsatt av det som benyttes til go-cart. Det er sjekket at det ikke er noen farer med å kjøre med klokken av hensyn til sikkerhetssoner etc.

Man har to muligheter når man kjører en runde på anlegget: Dels kan man kjøre ytre sløyfe via den rette strekningen som er spesiallaget for motorsykkel og dels kan man benytte indre sløyfe dvs. hele gocart-banen.

La oss først se på en runde på den ytre sløyfen og vi starter gjennomgangen på start/mållinjen som er merket for go-cart:

Sving 1
I denne svingen er det tenkt å trene brems i høyre kurve. Fra ca. 50 km/t til gangfart. Øvelse 2 i Læreplanen

Ventepunkt VP
Så kommer man fram til det som vi har kalt ventepunkt , hvor man stopper og forvisser seg at rettstrekningen er klar for forankjørende. Man venter helt til venstre i banen for ikke å være til hinder for de som eventuelt kommer bak og skal fortsette på indre sløyfe.

Når man kommer nedover rettstrekningen er det mulighet for å trene på to forskjellige øvelser. Den ene er bremsing på rett strekning (80 km/t - 0). Øvelse 1 i læreplanen. Den andre øvelsen på rettstrekningen er presisjon ved unna styring. Øvelse 3 i læreplanen.

Etter at man er ferdig med disse øvelsene har man mulighet for å utveksle korte beskjeder mellom lærer og elev.

OBS. Kjørende fra ytre sløyfe (rettstrekningen) har vikeplikt for de som kommer på indre sløyfe.

En runde på den indre sløyfen vil ha følgende øvelser og vi starter på samme sted dvs. start/mål:

Sving 1
Som den ytre sløyfen

Sving 2
Ingen øvelser

Sving 3
Her øver man kurveteknikk med en radius på ca. 10 meter. Øvelse 4 i læreplanen

Sving 4
Ingen øvelse da denne grenser mot ytre sløyfe

Sving 5
I denne svingen skal man trene brems i venstrekurve. Fra ca. 50 km/t til gangfart. Øvelse 2 i Læreplanen

Sving 6 og 7
Kurveteknikk i en dobbelkurve

Sving 8, 9, 10 og 11
Kurveteknikk med kontrastyring

Etter sving 11 kan det stanses helt til venstre på banen for korte beskjeder fra instruktør. Den indre sløyfen har forkjørsrett i forhold til de som kommer fra rettstrekket, men man må vise aktsomhet.

Sving 12
Akselerasjon i sving

Om man kjører sammenhengende 1 runde ytre sløyfe og deretter indre sløyfe vil man gjennomføre alle øvelsene i ny læreplan fortløpende, og man vil således tilfredsstille Øvelse 5 i læreplanen.

Kommunikasjon instruktør – elev
Det er tenkt at det ved stoppunktet etter sving 11, dvs der hvor ytre sløyfe møter indre sløyfe vil være mulighet for raske beskjeder mellom instruktør og elev.

Pauser og lengre kommunikasjon skal foregå i banedepotet hvor man kjører inn etter sving 12.
Nedenfor vil dere finne et flyfoto av banen med svingnummer, stopp og ventepunkter, kjegleoppsett samt kommunikasjonspunkter inntegnet

Oversikt over kartlagte øvingsområder
Trøgstad Motorsenter i Østfold. (Dette gjelder for Østfold)